บุคคลากร

นายทินกร มั่นคง

ตำแหน่ง : เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษญตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์. 093-1304520

นางสาวจิรัชญา แสนยะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล:ต.กลางดง

โทรศัพท์. 093-1302782

นางสาวปิติพร ปริษาวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล : บ้านใหม่ไชยมงคล, เขาแก้วศรีสมบูรณ์

โทรศัพท์. 093-1302781

นายกษิพัชธ์ รอดสิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล : ต.ทุ่งเสลี่ยม

โทรศัพท์. 093-1302783

นางสาวสาวิตรี​ ไชยอาษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล : ต.ไทยชนะศึก

โทรศัพท์. 093-1302784

นางสาวสุวรรณา ช่างปรุง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์. 087-1895881

ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0

นางสาวรุจิรา โพธา

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

โทรศัพท์. 085-5931965