บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ

1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
 3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

พันธกิจสำนักงานเกษตรอำเภอ

1.ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด กรมการข้าว สถาบันไหมไทยในเขตพื้นที่จังหวัด
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ  ตำบล
3.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
4.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
5.ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช ประมงพื้นฐาน และปศุสัตว์พื้นฐาน
6.บริการจดทะเบียนทุกสาขาอาชีพ
7.พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำแผนชุมชนด้านการเกษตร
9.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย