คำขวัญ

คำขวัญอำเภอทุ่งเสลี่ยม

พระศิลามิ่งขวัญ

แม่ถันเด่นสง่า

สวยล้ำค่าหินอ่อน

เอื้ออาทรน้ำใจ

รักษาไว้วัฒนธรรม