คลังความรู้

คลังความรู้

☛ คู่มือศัตรูพริก
เรียบเรียง : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
คลิกอ่าน : http://bit.ly/3jCDXh6
☛ คู่มือการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เรียบเรียง : กรมวิชาการเกษตร
คลิกอ่าน : https://shorturl.asia/Okt0b
☛ การผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกว
เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
คลิกอ่าน : https://anyflip.com/oosfg/byai/ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://bit.ly/3JhgxJq
☛ มวนพิฆาต (Predatory Stink bug)
เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
คลิกอ่าน : https://anyflip.com/oosfg/wyiy/  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://bit.ly/3P7PnZX

☛ เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอี (Metarhizium anisopliae)
เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
คลิกอ่าน : http://anyflip.com/oosfg/lduq ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://bit.ly/3LOS2oG

☛ แมลงหางหนีบ ควบคุมหนอนศัตรูพืช
เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
คลิกอ่าน : https://anyflip.com/oosfg/scwl/ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://bit.ly/3xdM2St