การปกครอง

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน

ลำดับที่
ตำบล
ชื่อภาษาอังกฤษ
จำนวนหมู่บ้าน
1.
บ้านใหม่ไชยมงคล
(Ban Mai Chai Mongkhon)
9 หมู่บ้าน
2.
ไทยชนะศึก
(Thai Chana Suek)
11 หมู่บ้าน
3.
ทุ่งเสลี่ยม
(Thung Saliam)
13 หมู่บ้าน
4.
กลางดง
(Klang Dong)
15 หมู่บ้าน
5.
เขาแก้วศรีสมบูรณ์
(Khao Kaeo Si Sombun)
11 หมู่บ้าน

 

·  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
·  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาลตำบล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม เและเทศบาลตำลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

***** ท้องที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจึงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ *****

  • เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งเสลี่ยม
  • เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยชนะศึกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางดงทั้งตำบล