การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)